Vedtægter for Detektor Vendsyssel: Vendsyssel Arkæologiske Forening


§ 1 Navn

Foreningens navn er Vendsyssel Arkæologiske Forening.


§ 2 Formål

Foreningens formål er

at være samlende organ for arkæologiinteresserede i Vendsyssel

o at udvide medlemmernes kendskab til den danske oldtid

at fremme kendskabet til korrekt behandling af fundsteder og fund.


§ 3 Medlemmer

Foreningen optager alle med interesse for arkæologi. Medlemskab opnås ved betaling af det årlige kontingent.


§ 4 Kontingent

Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.


§ 5 Generalforsamling

1:Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og er foreningens højeste myndighed.

Indkaldelse sker skriftligt senest 14 dage før med angivelse af dagsorden.

Forslag, der ønskes behandlet på den kommende generalforsamling, fremsendes til formanden senest 1. februar.

2: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en af halvdelmedlemmerne fremsender begæring herom.

3: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, når de er lovligt indvarslede.

Beslutninger tages med almindeligt flertal, se dog § 9. Der kan stemmes med fuldmagt.

4: Den årlige generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Regnskab til godkendelse. Budget og kontingent for det kommende år.

4. Forslag.

5. Valg.

6. Eventuelt.

§ 6 Bestyrelsen

1: bestyrelsen består af min. 3 medlemmer. Medlemmer vælges for 2 år med 2 medlemmer på valg i lige år og 1 medlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted.

2: Der vælges hvert år 1 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

3: Valget af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foretages under et og skal være skriftligt, såfremt blot en mødedeltager kræver det.

4: Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer, medlem og 1 supplant.


§ 7 Regnskab

1: Foreningens regnskab følger kalenderåret og revideres 14 dage før generalforsamlingen.

2: Der vælges hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

3: Formand og kasserer tegner foreningen.


§ 8 Eksklusion

Medlemmer, som efter bestyrelsens skøn modarbejder foreningens formål og interesser, bringer foreningen i miskredit eller modarbejder bestyrelsen kan udelukkes af foreningen.

Indtil 3 måneder efter udelukkelsen kan medlemmet indsende skriftlig indsigelse til bestyrelsen. Sagen afgøres endeligt på førstkommende generalforsamling.

§ 9 Vedtægtsændringer og opløsning af foreningen

1: Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, der har dette punkt på dagsordenen. Til gengæld kan da alle paragraffer behandles.

Vedtagelse skal ske med 2/3 flertal af de deltagende medlemmer.

2: Opløsning af foreningen kan kun ske på generalforsamling, der har dette ene punkt på dagsordenen.

Vedtagelse kan kun ske, såfremt 3/4 af de deltagende medlemmer stemmer for opløsning.

3: Ved opløsning af foreningen skal dens eventuelle aktiver gives til almennyttige formål.

Vedtaget på stiftende generalforsamling på Vendsyssel historiske Museum onsdag den 14. juni 2006

Pernille Marryat Christensen, Jørgen Christiansen, Tove Marquardsen, Torben Nilsson, Marianne Hvass Nielsen, Kim F. Rasmussen, Bruno Vrangager

Detektor Vendsyssel er bosiddende i Hjørring Kommune.

§ , 7, og 9 ændret på ekstraordinær generalforsamling 9 oktober 2023